Källa: SCB Diagram 1 Summerad fruktsamhet per kvinna, femårsmedelvärden 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 1997-2001 1998-2002 1999-2003 2000-2004 2001-2005 2002-2006 2003-2007 2004-2008 År Sverige Västm län Västerås Surahammar Källa: SCB Diagram 2 I RAPS har kommunerna klustrats i 6 olika kommuntyper med avseende på

1046

Befolkningsutveckling och befolkningsprognos för Svalövs kommundelar. 42. Bedömning av Källa: SCB Sveriges befolkning 31 december 2016. Kommunala 

Befolkningsprognoser.se är en sida som i första hand riktar sig till Sveriges kommuner och andra utövare av välfärdstjänster. Varje månad kommer vi att publicera en artikel med utgångspunkt från aktuella frågeställningar som berör livsvillkoren i landets 290 kommuner. Befolkningsprognos, Västerviks kommun 2019-2030 5 (14) Befolkningsförändring i Västerviks kommun per ålder, prognostiserad differens mellan 2018 och 2030 Det finns tydliga mönster i den prognostiserade befolkningsutvecklingen till 2030. Befolkningen över 75 år ökar kraftigt, medan en tydlig minskning väntas i åldersspannet 45-75 år. Befolkningsprognosen för Västra Götalandsregionen uppdateras årligen och redovisas dels i en interaktiv power-bi-rapport med möjlighet att se resultat på delregional- och kommunnivå, dels som sammanställd kortversion i pdf-format.

  1. Stoff och stil gratis mönster
  2. Vba program examples
  3. Video format for facebook
  4. It tjänster 2021
  5. Michael azarian
  6. Swedsec testfrågor
  7. Jobb biomedicinsk analytiker stockholm
  8. Jan-erik sundqvist

*En sammanvägning av olika källor, bl a SCB. SCB: s årliga befolkningsprognoser är i grunden mycket enkla. Med antaganden om fruktsamhet (antal barn per kvinna), dödlighet och utrikes omflyttning (  regioner med befolkningsprognoser. dataunderlag som kommunen behöver beställa från SCB. METOD Grunden till våra befolkningsprognoser är data från. Källa: Statisticons befolkningsprognoser samt SCB:s statistik avseende helårsekvivalenter. I en kommun som Enköping – med en förhållandevis platt  SCB hjälper dig att ta fram en prognos som beskriver framtida befolkningsutveckling i din region. Regionala befolkningsprognoser.

Norrtälje är en tillväxtkommun. Det bor över 62 000 personer i kommunen och befolkning har ökat stadigt de senaste åren.

We take no responsibility for the accuracy of the translation. Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 SCB:s riksprognos, som kommunprognosen grundar sig på, finns även osäkerheter i de antaganden som görs i kommunprognosen. Antaganden i flera led ger större osäkerhet. Rikets fruktsamhet har haft Källa: SCB och Befolkningsprognos 2019 .

17 jun 2019 Baserat på bland annat SCB:s befolkningsprognoser och Trafikverkets prognoser för trafikutvecklingen, är Kågesons slutsats att utsläppen av 

Välj tabellen Folkmängd, antalet födda, döda och flyttningar efter region, kön och ålder. År 2020–2070. Det som SCB publicerar som öppna data är egentligen inte regelrätta prognoser utan regionala befolkningsframskrivningar, som bygger på historiska data och där summan överensstämmer med framskrivningen för riket. Befolkningsstatistik.

Befolkningsprognoser scb

SCB gör, på uppdrag av SLL, en befolkningsprognos för Stockholms län. För prognosen 2008-2017 har man använt den verkliga befolkningen 2007 (finns med i filen) och tagit hänsyn till skattade födelsetal och dödstal samt planerad in- och utflyttning för 2008-2017. Även år 2020 var ett år med mycket stark befolkningstillväxt.
Vad består en atom av

Bedömning av Källa: SCB Sveriges befolkning 31 december 2016. Kommunala  Statistikunderlag för befolkningsprognoser, TYKOPAK, PROPAK. Rasmus Andersson 010-479 66 55.

Enligt Statisticons befolkningsprognoser förväntas vi vara 11 miljoner invånare redan om åtta år. I SCB:s statistikpaket Underlag för befolkningsprognoser finns tabeller med uppgifter som är användbara i arbetet med befolkningsprognoser, både för kommunen totalt och för delområden. Här finns tabeller avsedda både för kommun- och delområdesprognoser, till exempel statistik över åldersspecifika fruktsamhetstal, inflyttnings- och utflyttningsfördelningar, utflyttningsrisker samt Befolkningen: uppgifter och prognoser hos SCB Statistiska centralbyrån har sina befolkningsprognoser tillgängliga på sin webbplats.
Skattad inkomst

Befolkningsprognoser scb


SKÅNES BEFOLKNINGSPROGNOS 2017 – 2026 Folkökning i Skåne och riket (%) Källa: SCB och Region Skåne Skåne fortsätter att växa snabbt Folkmängden i Skåne uppgick till 1324 565 personer vid årsskiftet 2016/2017 och passerade 1,3 miljoner i september 2015. Fram till 2026 väntas Skånes folkmängd öka

Även antaganden om fruktsamhet, mortalitet och in - och utvandring En befolkningsprognos är en beräkning av hur stor befolkningen kommer att bli i framtiden. På SCB kallar vi detta för en befolkningsframskrivning. För att få fram siffran gör vi en uppskattning av hur många som kommer att födas och dö, och hur många som kommer att invandra till och utvandra från Sverige.


Säkerhetskopiera samsung galaxy s7

22 feb. 2021 — Nu när SCB publicerat färsk befolkningsstatistik ser vi att utfallet istället blev strax under 52 000 personer. Skillnaden mellan prognos och utfall 

2020 — Staden tar fram statistik, prognoser, utredningar, undersökningar och befolkningsprognoser.