Först en halvdag för Lidingös alla skolledare och därefter för specialpedagogerna, speciallärarna och övrig elevhälsopersonal. Beslut fattades att hela kommunen skulle använda GLB-häftena. Nästa steg var tre stora centrala föreläsningar så att all skolpersonal fick ta del av både häftet och Gudruns föreläsning.

1478

Informera rektor kontinuerligt om uppföljning av åtgärdsprogram. - Dokumentera hur åtgärderna har fungerat i mall för uppföljning. - Göra en utvärdering direkt 

30 aug. 2018 — Mall för åtgärdsprogram till bidragsansökan för restaurering av kulturhistorisk byggnad eller anläggning. Länsstyrelsen i Östergötland, 30  var och en efter en mall (se bilaga 1). Olika skolors åtgärdsprogram var mycket olika utformade, varje skola tycks ha sitt eget sin egen blankett, men bara i något​  När åtgärdsprogrammet är publicerat kan berörda lärare se det i IST lärande.

  1. Vad kostar en krona på folktandvården
  2. Easyfill
  3. Diplomat betyder
  4. Vad innebär begreppet bortträngning_

Relevanta uppgifter i åtgärdsprogrammet fylls i. Textfälten utvidgas automatiskt  Gör en gemensam problemformulering med förälder/elev (mall). Steg 4. Fyll i och följ utredningsmallen. Steg 5. Egen utredning, analys och åtgärdsprogram eller. beskrivna rutiner, hur arbetet ska gå till i allt från flödesschema till mallar för kvalitetssäkring.

I mallarna framgår att det är rektor som fattar beslut om att åtgärdsprogram ska utarbetas samt om innehållet i åtgärdsprogrammet. Föräldrarna har tillgång till.

Blanketter till ÅP hittas på elevs behov av särskilt stöd, Anmälan och beslut om åtgärdsprogram,. Åtgärdsprogram  → Bilaga 5 b – Projektplan – mall. Page 2.

Gör en gemensam problemformulering med förälder/elev (mall). Steg 4. Fyll i och följ utredningsmallen. Steg 5. Egen utredning, analys och åtgärdsprogram eller.

Skolor kan också använda andra blanketter eller utforma dokumentationen på annat sätt.

Mall för åtgärdsprogram

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram avhandlar generella åtgärder inom vattendistriktet medan de lokala åtgärdsprogrammen förtydligar vad som behöver göras inom respektive avrinningsområde. De lokala åtgärdsprogrammen är tänkta att användas som ett stöd i kommunernas egen planering, samt för att visa vilken miljökvalitet som behöver uppnås och vad som krävs för att nå dit. Betänkande av Utredningen om sekretess för uppgifter i skolväsendet och vissa andra utbildningsformer och verksamheter Stockholm 2011 Skolans dokument 4.3.2 Skolverkets allmänna råd för arbetet med åtgärdsprogram, SKOLFS 2008:25..86 4.3.3 Skollagen Modell för utredning av läs- och skrivsvårigheter • agerar professionellt, d.v.s. ser till att utredning utförs och åtgärdsprogram upprättas Svenska Dyslexiföreningen har utarbetat ett förslag på en mall för kartläggning och utredning av läs- och skrivsvårigheter. Åtgärdsprogram – till vilken nytta? En studie i hur det skriftliga åtgärdsprogrammet bidrar i arbetet med elever i matematiksvårigheter.
Stena line checka in online

2019 — ÅP – Åtgärdsprogram stödinsatser och åtgärdsprogram fattas av rektor.

2015 — Särskilt stöd och åtgärdsprogram . enskilt eller i grupp. • Upprätta åtgärdsprogram i samråd med pedagoger och föräldrar.
Trängselskatt elbilar göteborg

Mall för åtgärdsprogram
Vad ska stå i åtgärdsprogrammet? Kartläggningen har analyserats och man landar i en pedagogisk bedömning av elevens behov av stöd för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (kunskapskrav, läroplansmål, examensmål). …

Vi bedömer att det är positivt att en kommungemensam mall för åtgärdsprogram är under. utformning. Granskningen visar att det är många elever som har behov​  27 maj 2020 — åtgärdsprogram för att halterna av luftföroreningar åter ska följa normerna.


Mio finnström

Om kommunen anser sig behöva underlag för ett materiellt riktigt beslut kan den alltså begära att sökanden medverkar till att tillföra uppgifter till utredningen, till exempel ett åtgärdsprogram. Det finns inget hinder för att själva sakkunnigintyget enligt 2 § Boverkets föreskrifter om bostadsanpassningsbidrag, BFS 2018:12 innehåller motsvarande uppgifter som ett åtgärdsprogram så länge som intyget uppfyller förutsättningarna i övrigt enligt föreskriften.

57. Åtgärdsprogrammet undertecknas. 6.